Vinka Perišić Šarenac - Srbija

Rođena je u Goraždu 10.12.1957.

Diplomirala na Filozofskom fakultetu u Sarajevu,

studijska grupa Istorija jugoslovenske književnosti i

srpskohrvatski jezik 1980. god. Radila kao profesor

književnosti u Gimnaziji u Goraždu. Živi i radi kao

profesor književnosti u Herceg-Novom.

 

Dobitnik je:

Prve nagrade na Limskim večerima poezije Priboj

na Limu 1981.

Prve nagrade – „Vukovo pero“, Loznica 1991.

Prve nagrade za ljubavnu poeziju „Zlatni pjesnički

prsten“ Subotica-Palić, 2004.

Prva nagrada za ljubavnu poeziju udruženja invalida

Jugoslavije Novi Sad 2005.

„Srebrni albatros“ Udruženja pisaca dijaspore Frankfurt na Majni, Bijela 2006.

Član je Udruženja književnika Crne Gore i počasni član Srpskog književnog udruženja „Miloš Crnjanski"

u Švedskoj.

 

Objavila sljedeće knjige pjesama:

„Zavatreni krug“, Pljevlja 1985.

„Pjesme radosti“, Sarajevo 1986.

„Zlatno doba“, Pljevlja 1991.

„Nježno sa zgarištima“, Peć 1995.

„Hitac za bijelog galeba“, Užice 1998.

„Bagrem i sneg beo“, Užice - Beograd 1998.

„Vrištaću ako ništa ne pokušaš“, Zemun - Podgorica 2009.

„Raboš srca i pogača“, Podgorica 2011.

 

        RABOŠ LJUBAVI

 

Na razvalini kolibe naše

za gladnom trpezom

posnu večeru služim

večernjim pticama,

treperim poput lista jasike na vjetru,

vino ne pijem,

sveti Gral čuvam -

dvorim jednostavnost jednog sutona

u kome na ognjište,

umjesto žeravlja,

padaju pijane zvijezde...

 

Ako i noćas zakasniš

na duši raboš ureži,

tihom se rasapu pokloni,

sa vrha bedema bola

pogledaj u ponor krvi koja jenjava...

 

Na usnama mojim

ionako je utihnula pjesma vjetrova.

 

Zaboraviš li požuriti

da ugrabiš svitanje kara-danu,

na krvi raboš ureži -

prosuo se sitan biser

na starom đerdanu.

 

Ako uopšte ne stigneš,

rajske će ptice u praskozorje

mrvama hljeba sa ove trpeze

hraniti svoje perje svileno!


  

TALLY  OF  LOVE

 

On on the ruins of our hut

at the hungry table

lean dinner I serve

to evening birds

flashing like aspen leaf in the wind,

I drink no wine,

the Holy Grail – I guard

waiting for simplicity of one yard sunset

in which on the hearth,

instead of live coals,

drunken stars are falling down...

 

If you be late tonight

in my soul do the tally,

the quiet fall apart you bow,

from the top of a rampart of pain

look into the abyss of blood that diminishes ...

 

On my lips

the song of winds died down anyway.

 

If you forget to hurry

to catch the daybrak of dark day,

in my blood do the tally -

tiny perls are spilled

on an old neckless.

 

If you don't get here at all,

the birds of paradise at the dawn

will eat bread crumbs from the table

and feed their silky feathers!

 

 

 

SAGA O URUŠENOM SNU

 

Sjekao si bambuse za svirale

za kolibu našu na rijeci

i mlin

u kome smo mljeli sudbinu

 

Pamtim fijuk sječiva – vino opojno

 

Brusio potom drvo kedrovo

za lađu otisnutu niz slap krvi

 

A ja te s ljubavlju pojih

krčagom moga bedra

 

Pomislih:

Dolazi jesen

i sve će uskoro prekriti uvelo lišće

i bijeli cijelac-snijeg

 

Ti onda podiže sječivo na moj osmijeh

progoneći me putem i stranputicom

po buri, vatri,

pod blijedim zvijezdama...

 

Rekoh:

Nisam lovac

neću da pucam u pjesmu

u prazne snove...

 

A u koritu krvi

zaglavila se lađa...

melje je trošni mlin.


 

THE SAGA  OF CRUSHED DREAM

 

You were cutting bamboos for flutes

for our cottage by the river

and mill

in which we were milled fate

 

I remember whiz of blade - heady wine

 

Then you honed cedar wood

for a boat pushed away down the cascade of blood

 

And I gave you with love to drink

from the pitcher of my thighs

 

I thought:

Autumn is coming

and everything will soon be covered by whitered leaves

and white untouched snow

 

Then you raused the blade on my smile

chasing me on and off the road

at the storm, fire,

under the pale stars ...

 

I said:

I am not a hunter

I don't shoot a song

into ampty dreams ...

 

And in the trough of blood

the boat was stuck ...

an old mill is crumblies it.

 

        PISMO ODISEJU

 

        Košulju poderala

razboj mi se polomio

i tkanje osulo

a tebe nema.

Svo bilje gorsko pobrala

konjima u grive uplela

ergela mi se otela

stado se sjavilo

samo

planine odjekuju vapajem

a tebe nema.

Prosci mi pod grlom zastali

i sablje britke jecaju

vukovi na torove nadiru...

zmije otrovne dozivam

da plot na toru pojačam

a tebe nema.

Hiljadu bolesti izmišljam

starost u kosti navraća

sva sam ti pisma poslala

Bogu skrušene molitve

U zvijezde plamene gatala

milion novih zakletvi,

snovi se u snove zapliću,

dželati u zoru osviću

đerdan mi dana nanizan

a tebe nema.

 

Da si u bedem zazidan

očima bih ga potkopala,

u hladnoj mračnoj ćeliji

da si…


 

LETTER  TO  ODYSSEY

 

A shirt I tore

a loom of mine is broken

and weaving has unseamed.

All mountain herbs I have picked

and entangled into horses' mane

ergela got out controle

the herd got back

only

mountains echoing cry

but you aren't here.

Suitors stopped in my throat

and sharp blades of swords groan

wolves atack the fold ...

poisonous snakes I call

to strenghten the fence

bat you aren't here.

Thousand diseases I invent

ages into my bones drop in

I have sent all the letters to you

and humble preyers to God

by firing stars a fortune telling I did

millions of new oaths,

dreams got tangled in dreams,

executioners at dawn are comming

the neckless is threaded

bat you aren't here.

 

If you were in walled ramparts

I wold undermine with my eyes,

in a cold dark dangeon

if you are ...

 

 

 * * * * * * *

Da si se morima zakleo

Na vjernost dugovjeku

Dlanovima bi ih presušila

 

Mora duboka plava...

Ovdje sam još

i slušam umorne goste,

tihu pjesmu čobansku

I slikam rukom umornom

pješčane sprudove daleke

iza kojih mi se svakodnevno

samoći smiješi tišina...

 

 

   * * * * * * *  

To seas you have sweared

to long lasting fidelity

I woud have dried by my palms

 

Deap blue seas ...

I'm still here

and listening to tired guests

silent shepherd song

I paint with my tired hand

faraway sandbanks

behind which we are every day

smiling quiet solitude ...

 

 

  KRČAG SRCA

Pođi sa mnom u brda zavičajna

prije no pomrači i duši se slome

od snohvatica krila tanka.

Neka te ne plaši njiska žedne ždrebice na putu,

ni moja tugovanka.

Mirisaće na divlje jagode uzglavlje drevno,

plamtiće oganj srca dok traje vejavica,

pusti samo da te provedem

plavim heljdinim poljima ispod trepavica.

Da te pokažem mojim vrtovima,

zvijezdama, mjesečini nad šljivikom,

ptice moje i psi čuvari da ti se raduju

kao nikom.

Stani uza me, ogledaj se u mojim očima,

na brzaku pod vodenicom i na bunaru -

mirišem ti

kao grana ruzmarina na reveru,

kao žute dunje i narandže

na majčinom ormaru…

Odmori se na mojim dlanovima,

laticama ošamućenog cvijeta na buri,

hraniću te probuđenom krvlju plemkinje

ječmenim hljebom i vedrim nebom…

Zagrli me, nikud ne žuri!

Tebe su oduvijek čekale moje planine

i zvjerinjaci u njima ti se raduju.

Ti si me okovao kopljima ljubomornih pogleda

u jednom davnom snu…

Staviću na trpezu srce kao krčag,

ako ćeš iz njega vino piti, a ti

spusti košulju svoju na travu pred kolibom:

možda bih ti mogla u naručju i ozdraviti?!


 

 PITCHER  OF  HEART

 

Come with me into to the native hills

before it get dark and brake in the soul,

first dream of thin wings.

Do not be afraid of thirsty filly neighing on the road,

neither my dirge.

It will scent on wild strawheries the encient pillow,

the flaming fire of heart as the blizzard lasts,

just let me take you

through blue buckwheat fields under the eyelashes.

To show you to my gardens,

to stars, moonlight above the plum orchard,

let birds of mine and guarding dogs be delighted to you as to nobody.

Stand by me, reflect into my eyes,

in the rapids under the mill and in the well -

I scent to you

as a branch of rosemary on your lapel,

as yellow quinces and oranges

on my mother's cupboard ...

Relax on my palms

flower petals astounded by a strong wind,

I will feed you with awakened blood of a noblewoman  barley bread and clear sky ...

Embrace me, don't hurry anywhere!

You are always welcome waited by my mountains

and beasts are delighted for you.

You mounted me with spears of the jealous looks

in a former dream ...

I'll put on the table my heart as a pitcher.

If you drink a wine from it, you

put down shirt of yours in front of a hut:

perhaps I might have recovered in your arms!


 

 MOLITVA BELE CIGANKE

 

Kupiću ti konja

krilatog konja da ti u snu šapuće...

Ma kakvog konja:

kupiću ti ergelu

bijelu ergelu da te topotom uspavljuje...

nove mamuze, kostretni šešir,

bičeve i sablje srmom okovane,

srebrne noževe s kožnim sapima

i novu čergu nalik kolibi zor-harambaše...

 

Kupiću ti lađu

golemu lađu od sandalovine

da njom isparaš mora daleka -

košulje moje  jedra da joj budu,

od kose moje uže ću isplesti

da se za čvrsto sidro uhvati -

nebu ću svoju tajnu otkriti da želim

jarbole tvoje sreća da prati...

 

Otkaću ti dolamu

u carstvu ciganskom kakve nema,

na pleća tvoja, delijo,

sokoli da se gnijezde,

da ti i sveci zavide

kad korak niz drum načiniš...

 

Pogaču ću ti pod sačem

na našem ognjištu ispeći,

pogaču od brašna bijelog i suza bisernih

tri dana da se puši, miriše...

Cijelo selo pozovi

kad je krčagom rumena vina

uz gozbu zaliješ...

      that smell like your soul ...

 

 https://cms.novapoetika.webnode.com